ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง


ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

วัน เดือน ปี เกิด


อายุ

สัญชาติ

ศาสนา

อาชีพ


วุฒิการศึกษา

จากสถานศึกษา

จังหวัด


ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล


อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 2

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก

สถานภาพของผู้สมัคร

ท่านได้รับข่าวสารการรับสมัครจาก
ส่วนที่ 3

หลักสูตร/กิจกรรม

จำนวน ชั่วโมง

กศน.อำเภอ
ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ

หมายเหตุ : หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน / รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ให้กับครู ประจำตำบล