วันที่ 22-24 กันยายน 2565

นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเก้าเลี้ยวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอชุมแสง

มอบหมายให้ นายอนุชา แหทอง ครูอาสาสมัครฯ นำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับนักศึกษาสถานศึกสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์