กศน.อำเภอชุมแสงแจ้งกำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 
ณ สนามสอบ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์