แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง


ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

นามสกุล


อาชีพปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา


ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล


อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์

ส่วนที่ 2 มีความต้องการเรียนรู้และฝึกอาชีพ

อาชีพที่เปิดการอบรม
ส่วนที่ 3 วันและเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเรียนอาชีพ กับ กศน.

เลือก วัน เวลา ที่ ต้องการ อบรม
ส่วนที่ 4 เหตุผลของความต้องการเรียนรู้อและฝึกทักษะ